Cập nhật thông tin cổ phiếu VNM 31.12.2022

1. Hoạt động đáng chú ý gần đây. 

Tháng 11/2022, hội Nghị CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) & ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) Toàn Cầu 2022,  Vinamilk là doanh nghiệp Việt được vinh danh ở 2 hạng mục lớn: Giải thưởng “Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG” – (Thứ hạng Vàng) và “Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam” (Thứ hạng Bạch Kim).

Tháng 11/2022, giải thể liên danh Viber của Vinamilk và Tập đoàn Kido sau 1 năm hoạt động.

Tháng 10 và 11, VNM điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà máy sữa Lam Sơn, Nhà máy sữa Tiên Sơn, Nhà máy sữa Sài Gòn. Vinamilk không công bố chi tiết về thông tin về những điều chỉnh này trên các trang thông tin đại chúng.

Tháng 12/2022. VNM Phát triển đối tác chiến lược phát triển sữa bột cao cấp Vinamilk

Tháng 1/2023, trên trang chủ của VNM thông báo Vinamilk Green Farm & Vinamilk 100% Organic là hai sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới đạt được chứng nhận của tổ chức Clean Label Project từ Mỹ. Thông tin công bố của doanh nghiệp xem tại đây.

F&N tiếp tục duy trì việc đăng ký mua nhưng không mua VNM từ năm 2020 đến nay, “Cứ thích đăng ký nhưng ứ mua”.

VNM điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà máy sữa Lam Sơn, Nhà máy sữa Tiên Sơn, Nhà máy sữa Sài Gòn. Vinamilk không công bố chi tiết về thông tin về những điều chỉnh này trên các trang thông tin đại chúng.

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền 14% ~ 1.400đ/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền 22/12/2022, ngày đăng ký cuối cùng 23/12/2022, ngày thanh toán (thực hiện) 28/2/2023.

Thông báo họp đại hội cổ đông vào ngày 25/4/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền 15/3/2023 ngày chốt danh sách 16/3/2023.

2. Báo cáo tài chính

2.1. Tài sản, nguồn vốn

Tài sản

Tổng tài sản của VNM giảm 4.800 tỷ, trong đó:

  • Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi ngân hàng từ 3 – 12 tháng giảm 3.600 tỷ.
  • Hàng tồn kho giảm 5.500 tỷ, doanh thu cả năm vẫn duy trì 60.000 tỷ. Vòng quay hàng tồn kho có dấu hiệu cải thiện tốt hơn.
  • Tài sản dài hạn giảm không đáng kể (300 tỷ), trong khi: Khấu hao hàng năm của TSCĐ hơn 2.000 tỷ, Tiền chi mua tài sản cố định và dài hạn khác là 1.456 tỷ, xây dựng cơ bản dở dang tăng 600 tỷ.

Nguồn vốn

Các khoản nợ phải trả giảm 1.800 tỷ, trong đó các khoản Vay ngắn hạn (ngân hàng) giảm 3.500 tỷ, chi tiết các khoản nợ vay như sau:

Vốn chủ sở hữu giảm 3.000 tỷ, VNM chia hết lợi nhuận chưa phân phối năm 2022, chi tiết như ảnh sau:

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Doanh thu quý 4 và lũy kế cả năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2022. Nhưng giá vốn tăng, làm cho lợi nhuận gộp quý 3 giảm 900 tỷ so với cùng kỳ, lũy kể cả năm giảm 2.400 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 2.000 tỷ so với năm 2022.

3. Tổng kết.

  • VNM tích cực cải thiện chất lượng sản phẩm, hoạt động kinh doanh thông thường duy trì nhưng phát triển sản phẩm chất lượng.
  • Công ty giảm các khoản nợ vay ngân hàng, đặc biệt các khoản vay bằng USD.
  • Duy trì hoạt động đầu tư tài sản cố định và tiếp tục đầu tư cho dự án tại Lào.
  • Chi trả cổ tức ở mức cao.
  • Kết quả hoạt động kinh doanh giảm, do doanh thu giảm và giá vốn tăng. Điều này có thể đến từ việc giá sữa VNM được điều chỉnh tăng chậm hơn các sản phẩm đầu vào.

You may also like